Jun
20

Ngày Hội Truyền Thông Sức khỏe Sinh Sản

Một số hình Ảnh Trong Hoạt động Ngày Hội Truyền Thông Sức khỏe Sinh Sản do nhà Trường Tổ Chức . 
chủ đề : kế hoạch hóa gia đình và phòng tránh thai trong học đường