Feb
1

Mục Tiêu Đào Tạo Khoa Điều Dưỡng

I.    Mục tiêu chung

Đào tạo người điều dưỡng trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có sức khỏe, đáp ứng  yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.


II.    Mục tiêu cụ thể

Người điều dưỡng trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể người trong trạng thái bình thường và bệnh lý, sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

Người điều dưỡng trình độ cao đẳng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:


-    Phối hợp với nhân viên y tế khác để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh.

-    Thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và thực hiện được mộ số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của điều dưỡng phụ trách.

-    Tham gia xây dựng, lập kế hoạch và thực hiện quy trình điều dưỡng, công tác quản lý ngành.

-    Đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện, ổn định, liên tục.

-    Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng phù hợp với văn hóa.

-    Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý.

-    Phối hợp và tham gia công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, nâng cáo sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn chung.

-    Thực hiện được việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp bệnh nặng, tai nạn.

-    Có kỹ năng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

-    Tham gia tổ chức và thực hiện đào tạo cán bộ điều dưỡng và các nhân viên y tế, liên tục đào tạo cho mình và cho người khác.

-    Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa bệnh.

-    Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối hợp phòng chống dịch và bảo vệ môi trường, sức khỏe.

-    Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học.

-    Có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ để phục vụ công tác chuyên môn.

Người có bằng tốt nghiệp ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng có thể làm việc ở các bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe từ Trung ương đến cơ sở, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp y tế.