THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN SINH 2020

Các hình ảnh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh của Trường tại các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.