Chúc Mừng Sinh viên Dược sĩ khóa 2 nhận học bổng kỳ năm 2 (kỳ 3+4), năm 3 (kỳ 5+6).

Chúc Mừng  Sinh viên Dược sĩ khóa 2 nhận học bổng kỳ năm 2 (kỳ 3+4), năm 3 (kỳ 5+6).
Thời gian:  Vào Lúc 10h ngày 30/10/2019.
Địa điểm: Tại Giảng đường 5.