CÁC KHOA CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC HỒNG ĐỨC

1.    Khoa là đơn vị quản lý hành chính cở sở của trường có những nhiệm vụ sau:


-    Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.


-    Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học; chủ động khai thác các dự án hợp tác, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.


-    Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung.


-    Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên vật liệu dạy học và làm việc thuộc phạm vi khoa quản lý. Bảo trì thiết bị dạy học, thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.


-    Phối hợp phòng Tổ chức - Hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.


-    Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh.


-    Đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, khen thưởng kỷ luật đối với học sinh – sinh viên.


-    Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh – sinh viên thuộc khoa về các mặt học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo đúng Quy chế đánh giá rèn luyện học sinh – sinh viên và các Quy chế khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


2.    Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, hỗ trợ Trưởng khoa có các Phó Trưởng khoa. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng khoa và Phó Trưởng khoa thực hiện theo quy định hiện hành. Nhiệm kỳ của Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

 

3.    Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức có các Khoa:

 

-     Khoa Cơ bản - Y học cơ sở

-     Khoa Điều Dưỡng

-     Khoa Dược