thời khóa biểu tháng 3/2021 của Điều Dưỡng và Dược Sĩ khóa 4,5,6.

 thời khóa biểu tháng 3/2021 của Điều Dưỡng và Dược Sĩ khóa 4,5,6.
Các bạn theo dõi và thực hiện.  Ngày 15.3.2021 sinh viên toàn trường thực hiện khai báo y tế.
  Chúc các bạn học tập tốt.