CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA CƠ BẢN - Y HỌC CƠ SỞ

09:33 - 15/05/2015

I. Chức năng

 

Khoa Cơ bản - Y học cơ sở là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

 

Khoa Cơ bản - Y học cơ sở đảm nhiệm giảng dạy các môn Y học cơ sở trong 03 học kỳ đầu cho sinh viên thuộc khoa Điều dưỡng, khoa Dược. Ngoài ra, Khoa còn giảng dạy các môn ngoại ngữ, tin học, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất  cho các học viên cao đẳng, cũng như các bậc đào tạo trung học chuyên nghiệp.

 

  

 

Sinh viên trong các lớp thực hành

 

II. Nhiệm vụ cụ thể

 

-    Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.


-    Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo.

 

-    Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường.

 

-    Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên.


-    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.


-    Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định.


-    Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giảng viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học.


-    Phối hợp với các khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.